MAMMALIA
Prototheria, Metatheria
Eutheria - Primates
Eutheria - Carnivora
Eutheria - Artiodactyla
Eutheria - Perissodactyla
Eutheria - Cetacea
Eutheria - Proboscidea
Eutheria - Xenarthra
other Eutheria

 * Prototheria, Metatheria
 
  Alphadon
  Argyrolagus
  Borhyaena
  Chunia
  Diprotodon
  Kogaionon
  Kryoryctes
  Megazostrodon
  Morganucodon
  Obdurodon
  Palorchestes
  Proborhyaena
  Procoptodon
  Protemnodon
  Prothylacynus
  Thylacoleo
 

Top of list
 
Eutheria - Primates
Eutheria - Carnivora
Eutheria - Artiodactyla
Eutheria - Perissodactyla
Eutheria - Cetacea
Eutheria - Proboscidea
Eutheria - Xenarthra
other Eutheria

 -- Primates
 
  Ardipithecus
  Australopithecus
  Darwinius
  Daubentonia
  Dolichopithecus
  Dryopithecus
  Homo
  Megaladapis
  Mesopithecus
  Paleopropithecus
  Paranthropus
  Pithecanthropus
  Proconsul
  Protanthropus
  Purgatorius
  Ramapithecus
  Sahelanthropus
  Sinanthropus
  Sivapithecus
  Smilodectes
  Tchadanthropus
  Theropithecus
  Zinjanthropus
 

Top of list
 
Prototheria, Metatheria
Eutheria - Primates
Eutheria - Artiodactyla
Eutheria - Perissodactyla
Eutheria - Cetacea
Eutheria - Proboscidea
Eutheria - Xenarthra
other Eutheria

 -- Carnivora
 
  Amphicyonidae
  Arctodus
  Arctotherium
  Borophagus
  Canis
  Crocuta
  Dinailurictis
  Ekorus
  Hemicyon
  Hesperocyon
  Homotherium
  Hoplophoneus
  Ictitherium
  Kanuites
  Machairodus
  Megantereon
  Osteoborus
  Pachycrocuta
  Panthera
  Plesictis
  Proailurus
  Pseudaelurus
  Puijila
  Smilodon
  Ursus
  Viverra
 
Top of list
 
Prototheria, Metatheria
Eutheria - Primates
Eutheria - Carnivora
Eutheria - Perissodactyla
Eutheria - Cetacea
Eutheria - Proboscidea
Eutheria - Xenarthra
other Eutheria


 -- Artiodactyla
 
  Anthracotherium
  Bison
  Bos
  Bramatherium
  Capromeryx
  Cypretherium
  Daeodon
  Diacodexis
  Entelodon
  Eobasileus
  Euceratherium
  Giraffa
  Hexaprotodon
  Hippopotamus
  Hypsodontus
  Kyptoceras
  Megaloceros
  Merychyus
  Metridiochoerus
  Mongolotherium
  Myotragus
  Paracamelus
  Platygonus
  Pontoceros
  Prosthennops
  Sinomegaceros
  Sivatherium
  Spirocerus
  Stenomylus
  Syndoceras
  Synthetoceras
  Tetheopsis
  Titanotylapus
  Tragocerus
  Uintatherium
 

Top of list
 
Prototheria, Metatheria
Eutheria - Primates
Eutheria - Carnivora
Eutheria - Artiodactyla
Eutheria - Cetacea
Eutheria - Proboscidea
Eutheria - Xenarthra
other Eutheria

 -- Perissodactyla
 
  Aceratherium
  Ancylotherium
  Baluchitherium
  Brontops
  Brontotherium
  Chalicotherium
  Coelodonta
  Elasmotherium
  Embolotherium
  Eohippus
  Equus
  Hipparion
  Hippidion
  Hippotherium
  Hyrachyus
  Hyracotherium
  Indricotherium
  Megacerops
  Merychippus
  Metamynodon
  Miohippus
  Moropus
  Paraceratherium
  Phenacodus
  Pliohippus
  Prohyracodon
  Propalaeotherium
  Protembolotherium
  Rhinoceros
  Stephanorhinus
  Tapirus
  Teleoceras
 

Top of list
 
Prototheria, Metatheria
Eutheria - Primates
Eutheria - Carnivora
Eutheria - Artiodactyla
Eutheria - Perissodactyla
Eutheria - Proboscidea
Eutheria - Xenarthra
other Eutheria

 -- Cetacea
 
  Ambulocetus
  Basilosaurus
  Cetotherium
  Eurhinodelphis
  Janjucetus
  Livyatan
  Mesocetus
  Odobenocetops
  Orycterocetus
  Pakicetus
  Physeter
  Rodhocetus
  Zygophyseter
  Zygorhiza
 

Top of list
 
Prototheria, Metatheria
Eutheria - Primates
Eutheria - Carnivora
Eutheria - Artiodactyla
Eutheria - Perissodactyla
Eutheria - Cetacea
Eutheria - Xenarthra
other Eutheria

 -- Proboscidea
 
  Amebelodon
  Anancus
  Archidiskodon
  Cuvieronius
  Deinotherium
  Elephas
  Gomphotherium
  Haplomastodon
  Loxodonta
  Mammut
  Mammuthus
  'Mastodon'
  Moeritherium
  Palaeoloxodon
  Palaeomastodon
  Phiomia
  Platybelodon
  Stegodon
  Stegomastodon
  Stegotetrabelodon
  Tetralophodon
 

Top of list
 
Prototheria, Metatheria
Eutheria - Primates
Eutheria - Carnivora
Eutheria - Artiodactyla
Eutheria - Perissodactyla
Eutheria - Cetacea
Eutheria - Proboscidea
other Eutheria

 -- Xenarthra
 
  Doedicurus
  Eremotherium
  Glossotherium
  Glyptodon
  Megalocnus
  Megatherium
  Mylodon
  Nothrotheriops
  Thalassocnus
 

Top of list
 
Prototheria, Metatheria
Eutheria - Primates
Eutheria - Carnivora
Eutheria - Artiodactyla
Eutheria - Perissodactyla
Eutheria - Cetacea
Eutheria - Proboscidea
Eutheria - Xenarthra

 -- Other Eutheria
 
  Andrewsarchus
  Archaeohyrax
  Arsinoitherium
  Artigasia
  Astrapotherium
  Baguatherium
  Canaanimys
  Castoroides
  Ceratogaulus
  Chriacus
  Coryphodon
  Hyaenodon
  Icaronycteris
  Josephoartigasia
  Leptictidium
  Macrauchenia
  Megistotherium
  Mesonyx
  Metaxytherium
  Nesodon
  Palaeochiropteryx
  Platypittamys
  Prohyrax
  Propachyrucos
  Protohydrochoerus
  Pyrotherium
  Stylinodon
  Thoatherium
  Titanohyrax
  Toxodon
  Zalambdalestes
 

Top of list
 
Prototheria, Metatheria
Eutheria - Primates
Eutheria - Carnivora
Eutheria - Artiodactyla
Eutheria - Perissodactyla
Eutheria - Cetacea
Eutheria - Proboscidea
Eutheria - Xenarthra